Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató www.szerencseshaz.hu honlapon megadott személyes adatok vonatkozásában
A Lucky House Team Betéti Társaság tájékoztatja a www.szerencseshaz.hu oldalon érdeklődőket (továbbiakban Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő(k):
Lucky House Team Betéti Társaság (székhely: 9400 Sopron, Jegenye sor 2. adószám: 26110532-1-08, e-mail: szerencseshaz@gmail.com, telefonszám: +3620-501-2956
A Lucky House Team Betéti Társaság adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak
Érintett:
ingatlant kereső Érdeklődők
Kezelt adatok:
név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja:
Lucky House Team Bt. (Szerencsés Ház név alatt) által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása. Az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon.
Ki férhet hozzá az adatokhoz:
Az Érdeklődő személyes Adataihoz a Lucky House Team Bt. és a vele jogviszonyban álló azon ingatlanközvetítő vagy ingatlanreferens vagy egyéb közreműködő férhet hozzá, akinek van az Érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan az adatbázisában, valamint akinek az Érdeklődő által megnevezett ingatlan az adatbázisában van.
Érintettek:
Ingatlant kereső, tájékoztatást kérő Érdeklődő (kapcsolatfelvételt követően)
A kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, keresési paraméterek, vevői keresési igényekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)
Az adatkezelés célja:
Lucky House Team Bt. (Szerencsés Ház név alatt) által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása. Az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon.
Ki férhet hozzá az adatokhoz:
Az Érdeklődő személyes Adataihoz a Lucky House Team Bt. és a vele jogviszonyban álló azon ingatlanközvetítő vagy ingatlanreferens vagy egyéb közreműködő férhet hozzá, akinek van az Érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan az adatbázisában, valamint akinek az Érdeklődő által megnevezett ingatlan az adatbázisában van.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a www.szerencseshaz.hu oldalon Érdeklődők önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érdeklődés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési/érdeklődési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Lucky House Team Betéti Társaság adatfeldolgozói:
A Lucky House Team Betéti Társasággal szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlanközvetítők, ingatlanreferensek, irodavezetők)

6. A honlap tárhely üzemeltetése, adatbiztonság
A www.szerencseshaz.hu honlap tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. adószám: 14571332-2-42, telefonszám: +36 1 789 2789, e-mail cím: support@tarhely.eu ) üzemelteti.
A Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Lucky House Team Betéti Társaság valamennyi tagjától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Az érintett jogosult arra, hogy a Lucky House Team Betéti Társaság részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.
Az Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását a szerencseshaz@gmail.com email címre megküldött levélben kérhetik. A Lucky House Team Betéti Társaság a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 munkanapon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a visszavonást a szerencseshaz@gmail.com e-mail címen megtennie.

8. Jogorvoslat
Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Lucky House Team Betéti Társaság a szerencseshaz@gmail.com email címre küldött levéllel.
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Sopron, 2018. május 25.